Privacyverklaring One Accountants & Bedrijfsadviseurs

18 januari 2021

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens One Accountants & Bedrijfsadviseurs verzamelt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat wij ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten. In de kern komt onze privacyverklaring er op neer dat wij uw persoonsgegevens:

 • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
 • niet met anderen zullen delen
 • zorgvuldig beveiligen

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring worden beantwoord, suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud of wanneer u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, laat het ons weten. U kunt hiervoor een e-mail sturen of gebruik maken van de contactgegevens aan het eind van de privacyverklaring.

Persoonsgegevens

Op allerlei manieren komen wij in aanraking met persoonsgegevens die wij verwerken. Bijvoorbeeld als wij met u een overeenkomst hebben gesloten. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app. aarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden. Welke persoonsgegevens One Accountants & Bedrijfsadviseurs verwerkt is afhankelijk van de aard van de overeenkomst en omstandigheden. Dat gaat onder meer om de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum en -plaats
 • Geslacht
 • Contactgegevens zoals e-mailadressen of telefoonnummers
 • Inkomens- en vermogensgegevens
 • Bankrekeningnummers
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres, internetbrowser en apparaat type

Daarnaast kan het gaan om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Verwerking van die gegevens vindt in de regel slechts plaats indien daarvoor een wettelijke grondslag is of toestemming voor is gegeven. Het betreft dan onder andere BSN-nummers noodzakelijk voor aangiftes.

Beveiliging

One Accountants & Bedrijfsadviseurs heeft voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Betrokken medewerkers van One Accountants & Bedrijfsadviseurs worden verplicht tot geheimhouding en zijn op de hoogte gesteld van de verantwoordelijkheden en verplichtingen volgend uit de AVG en procedures met betrekking tot datalekken.

Grondslagen voor en doeleinden van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens vindt meestal plaats om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomst of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Er kan ook een gerechtvaardigd belang zijn om gegevens op te slaan en te gebruiken, voor het onder de aandacht brengen en aanbieden van nieuwe of verbetering van bestaande diensten of actuele informatie, het beantwoorden van vragen van bezoekers van de website, het versturen van nieuwsbrieven of het verzamelen van gegevens voor analyse van de website.

In een enkel geval kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken en dat wij u daar expliciet toestemming voor zullen vragen. Uitgangspunt is dat de verwerking van persoonsgegevens slechts gebeurt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Inschakeling van derden en ontvangers van gegevens

One Accountants & Bedrijfsadviseurs verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. In het kader van onze dienstverlening kan One Accountants & Bedrijfsadviseurs wel gebruikmaken van diensten van derden als (sub)verwerker, waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld salarisverwerking. Daarnaast maakt One Accountants & Bedrijfsadviseurs bij de uitvoering van overeenkomsten gebruik van specialistische softwarepakketten, hosting en dergelijke waarin persoonsgegevens worden opgeslagen en/of verwerkt. Met al deze partijen sluit One Accountants & Bedrijfsadviseurs overeenkomsten waarin afspraken over de wijze van verwerking, de beveiliging en dergelijke zijn vastgelegd.

Tot slot zijn er nog partijen die noodzakelijkerwijs ter uitvoering van de met One Accountants & Bedrijfsadviseurs overeengekomen werkzaamheden persoonsgegevens ontvangen. Dat betreft onder andere de Belastingdienst, bedrijfsverenigingen, pensioenfondsen, kredietinstellingen of verzekeringsmaatschappijen. Deze partijen zijn in de regel zelf verantwoordelijk voor de verwerking en beveiliging van de betrokken persoonsgegevens.

Rechten van betrokkenen

U heeft de volgende rechten als betrokkene:

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel
 • recht op inzage, correctie, aanvulling of verwijdering te verzoeken van uw persoonsgegevens
 • bezwaar maken tegen of beperking te verzoeken van uw persoonsgegevens
 • het intrekken van gegeven toestemming
 • uw persoonsgegevens over te dragen aan een ander
 • een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

U kunt hiervoor een e-mail sturen of gebruik maken van de contactgegevens aan het eind van de privacyverklaring.

Bezoekgegevens Oneaccountants.nl

Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Op onze website worden algemene bezoekgegevens (klikgedrag) bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op de website met als doel de website beter af te stemmen op de behoefte van haar bezoekers. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Sociale netwerken

Op de website van One Accountants & Bedrijfsadviseurs zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen delen op sociale netwerken zoals Facebook, Google+, LinkedIn en Twitter. Door deze knoppen die worden aangeleverd door de sociale netwerken zelf, worden onder meer cookies geplaatst. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Facebook, Google+, LinkedIn en van Twitter om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen.

Nieuwsbrief

One Accountants & Bedrijfsadviseurs biedt een nieuwsbrief aan met gebruikmaking van de het informatieplatform Informanagement. Hierin informeren wij geïnteresseerden over ontwikkelingen die betrekking hebben op onze dienstverlening. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het mailbestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring van Informanagement.

Bewaartermijnen

One Accountants & Bedrijfsadviseurs zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. In de regel wordt aangesloten bij de wettelijke, fiscale of onroerend goed bewaarplichten. Bij gebreke van een wettelijk termijn hanteert One Accountants & Bedrijfsadviseurs een bewaartermijn van twee jaar na de laatste opdracht, waarna de betrokken gegevens worden vernietigd.

Verwerking binnen de EER

One Accountants & Bedrijfsadviseurs verwerkt persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij anders aangegeven in deze privacyverklaring. Ingeval van contacten via de website gold dat deze partijen tot voor kort vielen onder het ‘EU-VS Privacy Shield’ en zich aldus moesten houden aan de Europese privacyregelgeving. Door het recent ongeldig verklaren door het Europese Hof van Justitie van het Privacy Shield, kunnen organisaties in de EU geen persoonsgegevensmeer meer aan de VS doorgeven op grond van het Privacy Shield. Voor individuele bedrijven is echter het ondoenlijk dat zelf juridisch te repareren. De Autoriteit Persoonsgegevens zelf bekijkt op dit moment binnen de European Data Protection Board, wat de praktische gevolgen en eventuele vervolgstappen kunnen zijn.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contactgegevens

Voor nadere informatie over deze privacyverklaring of het privacybeleid van One Accountants & Bedrijfsadviseurs kunt u contact met ons opnemen.